วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

   
คณะ/โปรแกรม/หน่วยงาน หมายเลขภายในมหาวิทยาลัย หมายเลขสายตรง
ผู้อำนวยการ 1205 02-160-1205
สำนักงานวิทยาลัย 1206 02-160-1206
สำนักงานวิทยาลัย 1207 02-160-1207
12. 2015