หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2019-06-11 08:55:45


วิธีสมัคร online

CLICK สมัครเรียน ONLINE

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

ดำเนินการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

          1. ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง

         2. ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

         3. รศ.ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์

         4. รศ.ดร.โยธิน  แสวงดี

         5. พล.ต.ดร.พิเชษฐ  คงศรี   

         6. ผศ.ดร.นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา

         7. ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี                        

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในแผน ก (เน้นการทำวิทยานิพนธ์ ควบคู่กับการเรียนรายวิชา)  หรือ แผน ข (เน้นการเรียนรายวิชา ควบคู่กับการค้นคว้าอิสระ)

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สถานที่รับสมัคร: สำนักงานคณบดี ห้องหลักสูตรปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร. 0 2160 1411, 0 2160 1285

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา : ตลอดหลักสูตร 130,000 บาท   จำนวน  5  ภาคเรียน  ภาคเรียนละ  26,000  บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา