วัฒนธรรมองค์กร


SPIRIT

         S Synergy   สร้างพลังร่วม

         P Performance excellent มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

         I Innovation   ร่วมสร้างนวัตกรรม

         R Responsibility   รับผิดชอบต่อสังคม

         I Integrity & Ethics  ร่วมสร้างพลังความดี

         T Trust & Respect  ร่วมสร้างความเชื่อมั่น

สีประจำคณะ

          สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

          สีเหลือง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา ค่าความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

          สีขาว  แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช