อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์   ดร.กมลวรรณ  อยู่วัฒนะ
    - หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    - ประกาศนียบัตร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทร : 02-1601299
  e-mail : kamonwan.na @ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/kamonwan_na 

  อาจารย์ไพบูลย์  ชูวัฒนกิจ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต
    - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
    - เนติบัณฑิตไทย Thai Barrister at Law, The Thai Bar Under The Royal Patronage
    - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

  โทร : 02-160-1310
  e-mail : paiboon.ch@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/paiboon_ch

  อาจารย์ภาวิตา  ค้าขาย
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ประกาศนียบัตรการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ Baker&Mckenzie ประเทศไทย (2545)

  โทร : 02-160-1310
  e-mail : pawita.ka@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/pawita_ka

  อาจารย์ธิดา  นิติธรญาดา
    - หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    - นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

  โทร : 02-160-1299
  e-mail : Sarunporn.ni@ssru.ac.th , Sarunporn.ni@gmail.com , Niti_torn_d@hotmail.com
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/sarunporn_ni


 อาจารย์ธนวัฒ  พิสิฐจิดา
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (กำลังศึกษา)
    - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา ๒๕๕๕
    - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา ๒๕๔๔

  โทร : 02-160-1310
  e-mail : tanawat.pi@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/tanawat_pi

 อาจารย์ชื่นชีวิน  ยิ้มเฟื่อง
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ University of Sussex
    - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทร : 02-160-1310
  e-mail : Chuencheewin.yi@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/chuencheewin_yi

 อาจารย์พงศ์ภัทร  อนั่นศิลป์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    -

  โทร : 02-160-1310
  e-mail : pongpat.sa@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/pongpat_sa

 อาจารย์สุรศักดิ์  มีบัว
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

  ประวัติการศึกษา
    -

  โทร : 02-160-1310
  e-mail : surasak.me@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/surasak_me/