สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจอาจารย์ ดร.เจตน์สฤษฏิ์  อังศุกาญจนกุล
    - หัวหน้าสาขาวิชาการบริการงานตำรวจ
   - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

ประวัติการศึกษา
   -

โทร : 0-2160-1303
e-mail :
Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/jetsalid_an/

  อาจารย์บุญวัฒน์  สว่างวงศ์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริการงานตำรวจ

  ประวัติการศึกษา
    -
  โทร : 02-1601305
  e-mail : boonwat.sa@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/boonwat_sa

  อาจารย์ดวงพร  แสงทอง
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริการงานตำรวจ

  ประวัติการศึกษา
    -
  โทร : 02-1601305
  e-mail : duangphon.sa@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/duangphon_sa/

  อาจารย์รพีพัฒน์  จันทนินทร
    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริการงานตำรวจ

  ประวัติการศึกษา
    -
  โทร : 02-1601305
  e-mail : rapeepat.ju@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/rapeepat_ju

  อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี
    - รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริการงานตำรวจ
  ประวัติการศึกษา
    -
  โทร : 02-1601305
  e-mail : khanthong.ja@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/khanthong_ja

  ผศ.ดร.บัวบุตรี  ศิริวัฒน์
    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริการงานตำรวจ

  ประวัติการศึกษา
    -
  โทร : 02-1601305
  e-mail : khanthong.ja@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/khanthong_ja