หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิทินกิจกรรม > โครงการเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House SSRU 2017)
โครงการเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House SSRU 2017)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60

กำหนดการ 

เปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House SSRU 2017)

วันพุธที่ 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ณ เวทีกลาง ชั้น 4 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


***************************** 


            วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

            เวลา 08.00 น.  นักเรียน อาจารย์แนะแนวลงทะเบียนรับเอกสาร

                              ณ บริเวณจุดลงทะเบียนเวทีกลาง ชั้น 1 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

           เวลา 09.30 น.  - การแสดง Grand Opening จากคณะศิลปกรรมศาสตร์

                             - พิธีเปิดงานโดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี

                             - พิธีกรกล่าวแนะนาข้อมูลภายในงาน

                             - เล่นเกมแจกของรางวัล 2 ชุด

                             - การแสดงชุด “รากไทย” จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

                             - พิธีกรกล่าวแนะนาข้อมูลภายในงาน

                             - เล่นเกมแจกของรางวัล 2 ชุด

                             - การสาธิตการใช้กระบองกัสบาตองและการต่อสู้ตามยุทธวิธีสาขาวิชาการบริหารงานตารวจ

                             - พิธีกรกล่าวแนะนาข้อมูลภายในงาน

                             - เล่นเกมแจกของรางวัล 2 ชุด

                             - การแสดงจากคณะวิทยาการจัดการ

           เวลา 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน เดินชมบูธตามอัธยาศัย

           เวลา 13.00-16.00 น.   - การแสดงดนตรีจากวง “แก้วเจ้าจอม” คณะศิลปกรรมศาสตร์

           เวลา 16.00 น.          - ปิดงาน 


วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

           เวลา 08.00 น. นักเรียน อาจารย์แนะแนวลงทะเบียนรับเอกสาร

                             ณ บริเวณจุดลงทะเบียนเวทีกลาง ชั้น 1 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

           เวลา 09.30 น. พิธีกรกล่าวแนะนาข้อมูลภายในงาน

                             - เล่นเกมแจกของรางวัล 2 ชุด

                             - การแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์

                             - เล่นเกมแจกของรางวัล 2 ชุด

                             - การแสดงชุด “รากไทย” จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

                             - พิธีกรกล่าวแนะนาข้อมูลภายในงาน

                             - เล่นเกมแจกของรางวัล 2 ชุด

                             - การแสดงชุด “SSRU Bartender By HLBM” สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

                             - พิธีกรกล่าวแนะนาข้อมูลภายในงาน

                             - เล่นเกมแจกของรางวัล 2 ชุด

                             - การแสดงจากคณะวิทยาการจัดการ

           เวลา 12.00 – 13.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน เดินชมบูธตามอัธยาศัย

           เวลา 13.00-16.00 น.    - การแสดงดนตรีจากวง “แก้วเจ้าจอม” คณะศิลปกรรมศาสตร์

           เวลา 16.00 น.           - ปิดงาน

หมายเหตุ :  - เวลา 09.30 – 16.00 น. อาจารย์แนะแนว / ผู้ปกครอง / นักเรียนเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมของคณะ / วิทยาลัย/ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สานักศิลปะและวัฒนธรรม (3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ / สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสถาบันวิจัยและพัฒนา ตามอัธยาศัย

             - เวลา 09.00 – 15.30 น. เปิดห้องรับสมัครนักศึกษา ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 32 และคณะต่างๆ *** ลดค่าธรรมเนียมสมัครสอบเหลือเพียง 250 บาท ***

             - เวลา 12.00 น. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน


OpenHouse.pdf