ยุทธศาสตร์


         1. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

         2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับศิษย์เก่าและชุมชน

         3. ยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ

         4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

         5. สร้างความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล

         6. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริการวิชาการชั้นนำแก่สังคม

         7. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสู่สากล

         8. ปฏิรูปยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สินทางปัญญา


ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน


         1. ผลิตบัณฑิตสายสังคมศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาชีพ ด้านภาษาและ ICT มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม

         2. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ

         3. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นมาตรฐานและพัฒนาสู่ระดับนานาชาติ 

         4. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในด้านการบริหารจัดการและด้านการเรียนการสอน

         5. สร้างผลงานวิจัยในการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ

         6. การสร้างงานบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามยุทธศาสตร์และแนวทางของมหาวิทยาลัย

         7. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์โดยการมีส่วนร่วมกับนักศึกษา และประชาชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในศิลปวัฒนธรรม และใช้งานวิจัยเพื่อการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์

นโยบายการพัฒนาหน่วยงาน

         1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต

             1.1 การเรียนการสอน

                  (1) เน้นการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะวิชาชีพ ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

                  (2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

             1.2 การพัฒนาหลักสูตร

                  (1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนอง ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

                  (2) กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร และมีการสอบความรู้รวบยอด / ความรู้อื่น ที่เทียบเท่า หรือผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก่อนสำเร็จการศึกษา

             1.3 การพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

                  (1) พัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มุ่งให้มีความรู้ในวิชาชีพ ประกอบกับการพัฒนานักศึกษา ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

                  (2) ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า

                  (3)ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาแก่นักศึกษา

                  (4)ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้สามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ

         2. นโยบายด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

             2.1 สร้างระบบกลไกการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

             2.2 ใช้กระบวนการวิจัยเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร องค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

         3. นโยบายด้านการบริการวิชาการ

             3.1 ให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นโดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน และงานวิจัย โดยเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

             3.2 มุ่งให้บริการวิชาการที่ยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างเสริมรายได้ และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น

         4. นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม

             4.1 ส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาและบุคลากร

             4.2 ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์

         5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ

             5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการที่จะดำเนินการบรรลุตามแผนปฏิบัติราชการและบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

             5.2 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร แผนงาน การเงิน การประกันคุณภาพ

             5.3 ส่งเสริมการสร้างระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหน่วยงาน ทุกระดับ

             5.4 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

             5.5 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มุ่งสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีความชัดเจน