หน้าหลัก > ข่าว > > นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 3 รางวัล การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย
นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 3 รางวัล การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 กุมภาพันธ์ 2564 12:19:10


นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 3 รางวัล การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย

             27 – 28 มกราคม 2564 ที่ผ่าน นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยในงาน การประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 "นวัตกรรมภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื่น Geo Innovation for SDGs" ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลับราชภัฏนครราชสีมา

             สำหรับการเข้าร่วมเสนองานวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และให้คำปรึกษา จากคณาจารย์ของสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เป็นอย่างดี โดยส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 7 ผลงาน และได้รับรางวัลทั้งสิ้น 3 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ 

             -ภาคโปสเตอร์กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ

             เรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดขยะมูลฝอย และการทำนายด้วยแบบจำลอง โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง พื้นที่ศึกษา : กรุงเทพมหานคร

โดยนางสาว สิประภา คะศรีทอง และนางสาวอรอนงค์ ตระการจันทร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

             -ภาคโปสเตอร์กลุ่มภูมิศาสตร์กายภาพ

             เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุทกภัยซ้ำซาก ระหว่างปี พ.ศ. 2548 – 2562 บริเวณลุ่มน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ และ จังหวัดอุบลราชธานี

โดย นางสาวไอลดา สุวรรณพันธ์

รางวัลชมเชย

             -ภาคโปสเตอร์กลุ่มภูมิศาสตร์มนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

             เรื่อง วิเคราะห์ความสัมพันธ์จุดให้บริการระบบขนส่งสาธารณะกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร

             โดย นางสาว หัสฐาสิริ พงศ์สุทธิคุณ และนางสาว อริศรา อุ้มเถื่อน

             ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าแข่งขันในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf