หน่วยงานภายนอก


     + องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี
     + เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี
     + องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น จังหวัดราชบุรี
     + เทศบาลตำบลคลองตาคต จังหวัดราชบุรี
      + เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
      + องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
      + โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)
      + องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว จังหวัดน่าน
      + โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสิงห์ (แจ่มชื่นวิทยาคม) จังหวัดนนทบุรี
     + เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
     + องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก จังหวัดสมุทรสงคราม
     + โรงเรียนวัดเพรางาย จังหวัดนนทบุรี