ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 

คณบดี

 

   
 
 
 
อาจารย์ นภาศรี  สุวรรณโชติ
 
 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
 
Email : napasri.su@ssru.ac.th
 
 
ติดต่อ :  02-160-1283
 
   

 

รองคณบดี

 

   


อาจารย์ อังคณา  สุขวิเศษ
อาจารย์ พัชราพรรณ สุสมาวัตนะกุล
อาจารย์ ดร.วาสนา  สุรีย์เดชะกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
Email : aungkana.su@ssru.ac.th
Email : patcharaphan.su@ssru.ac.th
Email : wasana.sur@ssru.ac.th
ติดต่อ : 02-160-1286
ติดต่อ : 02-160-1283
ติดต่อ : 02-160-1291
   
   
   
 
อาจารย์ ดร.อังค์วรา เหลืองนภา
 
ผศ.ดร.จิราภรณ์  อัจฉริยะประสิทธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
Email :anhvarrah.li@ssru.ac.th
 
Email : jiraporn.ad@ssru.ac.th
ติดต่อ : 02-160-1280
 
ติดต่อ : 02-160-1290
   

 

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

   
 
 
 
นางอมรวดี กลิ่นจันทร์
 
 
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
 
 
Email : amornvadee.kl@ssru.ac.th
 
 
ติดต่อ : 02-160-1283