อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ ร.ต.ดร.เกรียงไกร  กองเส็ง
   - หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
  ประวัติการศึกษา

    

  โทร : 02-1601299
  e-mail : kriangkrai.ko@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/kriangkrai_ko


  


  อาจารย์จีรนันท์  แสงศรีจันทร์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
  ประวัติการศึกษา
    - B.A. (Chinese language and Culture)
  โทร : 02-1601299
  e-mail : jeeranan.sa@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/jeeranan_sa

   อาจารย์ณพิมชนะกิจ  พวกอินแสง
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม.(การสอนภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(กำลังศึกษาต่อ)
    - ค.บ. (ภาษาจีน) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
  โทร : 02-1601299
  e-mail : napimchanakid_na@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/napimchanakid_na  อาจารย์ ดร.ฤดี  เอี่ยมเรืองพร
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
  ประวัติการศึกษา

    - ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
    - ศศ.บ.(ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  โทร : 02-1601299
  e-mail : rudee.ei@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/rudee_ei


 อาจารย์ อลิสา เมฆขำ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
  ประวัติการศึกษา

    -
    

  โทร : 02-1601299
  e-mail :
  Website


 อาจารย์กณินันท์  โภชณงค์   
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม.(ภาษาและวัฒนธรรมจีน) มหาวิทยาลัยหมิงฉวน ประเทศไต้หวัน
    - ศศ.บ.(ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  โทร : 02-1601299
  e-mail : Kaniknun.ph@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/kaniknun_ph


  อาจารย์ ดร.ชนิชา  คิดประเสริ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
  ประวัติการศึกษา

    

  โทร : 02-1601299
  e-mail : chanicha_ki@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/chanicha_ki/

  

  อาจารย์ กัณฑริกา จึงสง่าสม
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
  ประวัติการศึกษา

    

  โทร : 02-1601299
  e-mail :  kantarika.ju@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/kantarika_ju/


อาจารย์ Luo Yun
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน
  ประวัติการศึกษา

    

  โทร : 02-1601299
  e-mail :  
  Website