อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย อาจารย์ อาทิมา  พงศ์ไพบูลย์
     - หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย    
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
  ประวัติการศึกษา
     - อ.ม. (วรรณคดีไทย) อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - ศษ.บ. (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
  โทร : 02-1601302
  e-mail : arthima.po@gmail.com
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/arthima_po
 

  อาจารย์ กฤติกา  ผลเกิด
    - อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย
  ประวัติการศึกษา
    - อ.ม. (ภาษาไทย) อักษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
    - ศศ.บ. (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  โทร : 02-1601302
  e-mail : Aj.krittika@gmail.com
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/krittika_ph


  อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  แซ่ลี้
 
   - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
  ประวัติการศึกษา
    - ปร.ด. (ภาษาศาสตร์) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    - ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
    - อ.บ. (ภาษาไทย) อักษรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
  โทร : 02-1601302
  e-mail : sawaluks1974@gmail.com
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/saowalak_sa/
  


ผศ.ดร.จิราภรณ์  อัจฉริยประสิทธิ์
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
  ประวัติการศึกษา
     - อักษรศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย) ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทร : 02-1601302
  e-mail : Jiraporn.ad@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/jiraporn_ad
  

  อาจารย์ วรุณญา  อัจฉริยบดี
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
  ประวัติการศึกษา
     - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โทร : 02-1601302
  e-mail : warunya.aj@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/warunya_aj

  อาจารย์ นพวรรณ  งามรุ่งโรจน์
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
  ประวัติการศึกษา
     - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย) ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โทร : 02-1601293
  e-mail : Nopphawan.ng@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/Nopphawan_ng