อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ อาจารย์พรเพิ่ม  แซ่โง้ว
    - หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโทศิลปศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  โทร : 02-160-1049
  e-mail : pornperm.sa@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/pornperm_sa/

  


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มรกต  วรชัยรุ่งเรือง
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

  ประวัติการศึกษา
    - กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก
    - ปริญญาโท การวางแผนภาคและเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาตรี ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  โทร : 02-160-1049
  e-mail : morakot.wo@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/morakot_wo/

  
อาจารย์ภัทรพงศ์  งานสกุล
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

  ประวัติการศึกษา
     - 

  โทร : 02-160-1049
  e-mail : @ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/

  อาจารย์ณยศ  กุลพานิช
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

  ประวัติการศึกษา
     - การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     - อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

  โทร : 02-160-1049
  e-mail : nayot.ku@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/nayot_ku/

  อาจารย์คธาวุฒิ  ไวยสุศรี
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

  ประวัติการศึกษา
     - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลกศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - อักษรศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาภูมิศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  โทร : 02-160-1049
  e-mail : katawut.wa@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/katawut_wa/