อาจารย์กลุ่มสาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม


 แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม






อาจารย์ ดร.สุวิทย์  คงสงค์
    - หัวหน้ากลุ่มวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม   
    - หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม  
   - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม

  ประวัติการศึกษา
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 02-1601316
  e-mail : suwit.kh @ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/suwit_kh

  


รองศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธิ์  ภูคำชะโนด
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม

  ประวัติการศึกษา
    - ปรด.(การบริหารการพัฒนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    - ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
    - พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    - นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   
  โทร : 02-1601316
  e-mail : phusit.kh@ssru.ac.th, phusit.kh@gmail.com
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/phusit/






 






  อาจารย์ ดร.วาสนา  สุรีย์เดชะกุล
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม

  ประวัติการศึกษา
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
    - ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  มหาวิทยาลัยสยาม
    - ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  โทร : 02-1601315
  e-mail : ajanyok@yahoo.com, wasana.sur@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/wasana_sur





  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพ็ญนภา  ปาละปิน
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2) พัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยนเรศวร

  โทร : 02-1601316
  e-mail : pennapa.pa@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/pennapa_pa





 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม





  อาจารย์ ดร.อาริยา  ภู่ระหงษ์
    - หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

  ประวัติการศึกษา
    - ปร.ด (ปรัชญาและจริยศาสตร์) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    - ศศ.ม. (ปรัชญา) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ศศ.บ. (ปรัชญา) ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  โทร : 02-1601315
  e-mail : ariya.po@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/ariya





  อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์  วัฒนา
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลยมหิดล
    - รป.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยสงขลานครินทร์

  โทร : 02-1601314
  e-mail : siriman.wa@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/siriman_wa/





  อาจาร์ ดร.สุวรรณฤทธิ์  วงศ์ชะอุ่ม
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

  ประวัติการศึกษา
    - ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
    - ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2545
    - บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2540

  โทร : 02-1601314
  e-mail : suwannarit.wo@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/suwannarit_wo/