อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น


  อาจารย์ไพลิน กลิ่นเกษร
    - หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น), เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  โทร : 02-1601300
  e-mail : pailin.kl@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/pailin_kl

  


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เปรมวดี ณ นครพนม
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศศ.บ.(ภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  โทร : 02-1601300
  e-mail : p_nakornpanom@hotmail.com, premvadee.na@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/premvadee_na

  อาจารย์คชาภัช  หลิมเจริญ
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  ประวัติการศึกษา
    - ศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร
    - ศ.ศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  โทร : 02-1601300
  e-mail : thianchai.li@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/thianchai_li


  อาจารย์วลี  รุ่งรัตน์ธวัชชัย
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  ประวัติการศึกษา
    
  โทร :
  e-mail :
  Website :


  อาจารย์วิรุตม์   อินทร์ชูรันต์
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  ประวัติการศึกษา
    - อ.ม. (ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ) จุฬาฯ
    - ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ม.ธรรมศาสตร์
  โทร : 02-1601300
  e-mail : wirut.in@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/wirut_in


  Ms. Mei  Haruna
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  ประวัติการศึกษา
    
  โทร :
  e-mail :
  Website :