อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อาจารย์คชาภัช  หลิมเจริญ
     - หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  ประวัติการศึกษา
    - ศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา), มหาวิทยาลัยนเรศวร
    - ศ.ศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  โทร : 02-1601300
  e-mail : thianchai.li@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/thianchai_li

   
  อาจารย์ไพลิน กลิ่นเกษร
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม.(ญี่ปุ่นศึกษา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น), เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  โทร : 02-1601300
  e-mail : pailin.kl@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/pailin_kl


 


  อาจารย์วลี  รุ่งรัตน์ธวัชชัย
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  ประวัติการศึกษา
    
  โทร : 02-1601300
  e-mail : walee.ru@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/walee_ru


  อาจารย์วิรุตม์   อินทร์ชูรันต์
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  ประวัติการศึกษา
    - อ.ม. (ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ) จุฬาฯ
    - ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ม.ธรรมศาสตร์
  โทร : 02-1601300
  e-mail : wirut.in@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/wirut_in

  Ms. Mei  Haruna
     - อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
  ประวัติการศึกษา
    
  โทร : 02-1601300
  e-mail : mei.ha@ssru.ac.th
  Website :  http://www.elfhs.ssru.ac.th/mei_ha