งานการเงิน บัญชีและงบประมาณ


     1. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน.pdf

     2. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม.pdf

     3. แบบฟอร์มค่าวิทยากร

        3.1 บันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร.pdf

        3.2 ใบสำคัญรับเงิน.pdf

     4. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนา.pdf

     5. แบบฟอร์มค่าสอนอาจารย์พิเศษ (ภาคปกติ)

        5.1 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษ.pdf

        5.2 แบบฟอร์มเลขที่บัญชี.pdf

     6. แบบฟอร์มเลขที่บัญชี.pdf

     7. แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ.pdf

     8. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนการสอน.pdf

     9. แบบฟอร์มค่าเดินทางไปราชการ

        9.1 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf

        9.2 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ.pdf

        9.3 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 1 หน้า-หลัง กรูณาปริ้นหน้าหลังในแผ่นเดียวกัน).pdf

        9.4 แบบฟอร์มฟอร์มเดินทางไปราชการ (ส่วนที่ 2).xls

     10. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน(เบิกค่าแท็กซี่)

        10.1 แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน.pdf

        10.2 แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (นิเทศก์).pdf

     11. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค.pdf

     12. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนกรรมการเจ้าหน้าที่.pdf

     13. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนทำงานล่วงเวลา .pdf

     14. แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการ.pdf

     15. แบบฟอร์มค่าจ้างนักศึกษาช่วยงาน

        15.1 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างนักศึกษาช่วยงาน.pdf

        15.2 แบบฟอร์มใบลงเวลาปฏิบัติงาน.pdf

     16. แบบฟอร์มค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์

        16.1 แบบฟอร์มค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์ (ภาคปกติ)

             16.1.1 แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน.pdf

             16.1.2 แบบฟอร์มกรอกเลขที่บัญชี.pdf

             16.1.3 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกเงินค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์.pdf

             16.1.4 แบบฟอร์มหลักฐานจ่ายเงินค่านิเทศก์.pdf

       16.2 ค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์(ภาคพิเศษ)

             16.2.1 แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1.pdf

             16.2.2 แบบฟอร์มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 ด้านหน้า (แบบหน้าหลัง).pdf

             16.2.3 แบบฟอร์มรายงานอาจารย์นิเทศ.pdf

             16.2.4 แบบฟอร์มค่านิเทศ 3 ด้านหลัง (แบบหน้าหลัง).pdf

             16.2.5 แบบฟอร์มเลขที่บัญชี.pdf

             16.2.6 แบบฟอร์มหน้าบันทึกปะหน้าค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์.pdf

             16.2.7 แบบฟอร์มหลักฐานจ่ายเงินค่านิเทศก์.pdf

     17. แบบฟอร์มหลักฐานค่าสอนอ.พิเศษ,เกิน 12 คาบงบแผ่นดิน.pdf

     18. แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน

         18.1 แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน.pdf

         18.2 แบบฟอร์มค่าเช่าบ้าน.pdf

     19. แบบฟอร์มค่าธรรมเนียมวีซ่า.pdf

     20. แบบฟอร์มเงินยืมทดลองจ่าย

         20.1 แบบฟอร์มใบเบิกเงินทดรองจ่าย.pdf

         20.2 แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน 2.pdf

     21. แบบฟอร์มขอใช้โทรศัพท์

         21.1 แบบฟอร์มทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์.pdf

         21.2 แบบฟอร์มใบขออนุมัติใช้โทรศัพท์เพื่อโทรทางไกล.pdf