หน่วยงานภายนอก


     + องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จังหวัดราชบุรี
     + เทศบาลตำบลจอมบึง จังหวัดราชบุรี
     + องค์การบริหารส่วนตำบลแก้มอ้น จังหวัดราชบุรี
     + เทศบาลตำบลคลองตาคต จังหวัดราชบุรี
      + เทศบาลเมืองโพธาราม จังหวัดราชบุรี
      + โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)
     + เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
     + องค์การบริหารส่วนตำบลจอมปลวก จังหวัดสมุทรสงคราม
อบต.นางบวช