หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษาด้านงานวิจัย
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษาด้านงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14 ธันวาคม 2563 17:28:55

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษาด้านงานวิจัย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการนำเสนอบทความวิจัยของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาในด้านการทำวิจัยของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น และสัมมนาทางการบริหารงานตำรวจ โดยมีการกำหนดให้นักศึกษา มีการจัดทำวิจัยที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า ประเด็นที่นักศึกษามีความสนใจตามระเบียบวิธีวิจัย ทั้งนี้ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการบริหารงานตำรวจเป็นผู้ประเมินผลงานวิจัยของนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม....pdf