หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-01-21 14:15:46


สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีนักศึกษาได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

วันที่ 13 มกราคม 2563 อาจารย์สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี แก่ นางสาวกัลยกร สังขชาติ นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิจัยและพัฒนา ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา TCI กลุ่มที่1) เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันในองค์การของกำลังพลกรมทหารพรานที่ 42 ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา” ซึ่งเป็นผลงานส่วนหนึ่งของการผลักดันการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ของสาขาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf