หน้าหลัก > ข่าว > > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 6/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 6/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-10-05 13:03:02

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 6/2563

       วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 6/2563 โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมนิภานภดล ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่องรายงานสรุปยอดงบประมาณคงเหลือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 และวาระสำคัญเสนอที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในเรื่องการจัดทำแผน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม....pdf