หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-09-08 14:15:22

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

          วันที่ 21 สิงหาคม 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ ประธาน, รศ.ขนิษฐา จิตชินะกุล กรรมการ, ผศ.ดร.วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ กรรมการ, และน.ส.สุภาวดีเรืองสังข์ เลขานุการ โดยมีอาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมนิภานภดล  ซึ่งผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตราฐานไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf