หน้าหลัก > ข่าว > > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 ตุลาคม 2563 09:37:20

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

          ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจิรภิญญา จูมศรีสิงห์ และนางสาวจุฑามาศ สันฐมิตร นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ ๑๑ "วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่" "The New Normal in Research and Innovation" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

          ๑. นางสาวจิรภิญญา จูมศรีสิงห์ บทความวิจัยเรื่อง "อารมณ์ขันในรายการกล่องของขวัญ" โดย อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

         ๒. นางสาวจุฑามาศ สันฐมิตร บทความวิจัยเรื่อง "วัจนกรรมในบทเพลงของวงบอดี้สแลม" โดย อาจารย์กฤติกา ผลเกิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

ทั้งนี้สาขาวิชาฯ ขอขอบคุณท่านคณบดีที่สนับสนุนงบประมาณและให้โอกาสนักศึกษาได้ไปเผยแพร่บทความวิจัยสู่สาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม....pdf