หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 6/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 6/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-09-23 09:50:22คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 6/2564

วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 6/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาภา คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง