หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-08-18 15:11:04คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ และผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่อง การพิจารณาทบทวนประมาณการงบประมาณรายจ่ายตามมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) และการพิจารณาทบทวนการจัดสรรเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการจัดสรรงบประมาณให้แก่สาขาวิชา และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง