หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมภาษณ์นักศึกษาเข้ารับทุนช่วยเหลือผลกระทบโควิด-19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมภาษณ์นักศึกษาเข้ารับทุนช่วยเหลือผลกระทบโควิด-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-29 15:54:16คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมภาษณ์นักศึกษาเข้ารับทุนช่วยเหลือผลกระทบโควิด-19

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ จัดการสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์ผ่านทาง google meet นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2564 โดยมีรศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการสัมภาษณ์ ร่วมกับผู้บริหารคณะฯได้แก่ รองคณบดีฝ่ายต่างๆ หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ และหัวหน้าสำนักงานคณบดี เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2564 จำนวน 20 ทุน เเละส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยังกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป