หน้าหลัก > ข่าว > > นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ศึกษาดูงาน Gistda และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชลบุรี
นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ศึกษาดูงาน Gistda และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-23 14:28:49


นักศึกษาสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ศึกษาดูงาน Gistda และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ชลบุรี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยการนำของ อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง อาจารย์ประจำสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ Gistda อำเภอศรีราชา ชลบุรี และ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์จริง ซึ่งได้การถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรทั้ง 2 หน่วยงานเป็นอย่างดี