หน้าหลัก > ข่าว > > สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-02 10:53:05สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

วันที่ 12 มีนาคม 2564 อาจารย์พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล หัวหน้าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ออกนิเทศนักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์ ณ กรมพัฒนาที่ดิน และที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  โดยรับฟังการนำเสนอการฝึกประสบการณ์ชีพจากนักศึกษา และข้อเสนอแนะของหน่วยงาน ในการนี้ทางสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร และบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน และที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ให้ความรู้ ประการณ์ ทักษะทางวิชาชีพด้านภูมิศาสตร์ และให้การดูแลนักศึกษาตลอดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นอย่างดี