หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
06 กันยายน 2565 11:11:37

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธาน ผศ.ดร.เยาวภา บัวเวช กรรมการ อาจารย์สนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการ รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล กรรมการ นางสาวอภิญญา จูเลิศ เลขานุการ และนางสาวฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ เลขานุการ โดยมีผู้บริหารคณะ อาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า เข้าร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) ซึ่งผลการตรวจประเมินผ่านเกณฑ์มาตราฐานไปได้ด้วยดี