หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-19 19:57:23คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

          วันที่ 29 กันยายน 2564 ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 9 ท่าน โดยมีอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  • อาจารย์อนันตชัย  เอกะ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  อนุสาขาวิชาภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ

  • อาจารย์มรกต  วรชัยรุ่งเรือง  อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาภูมิศาสตร์

  • ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา  ปาละปิน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา

ในนามคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้