หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรม "การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ"
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรม "การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ"

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
06 กันยายน 2565 10:29:55

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรม "การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ"

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการ "การเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ" โดยมี ผศ.ดร.บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก Asoc.Prof.Dr.Denis Ushakov (นักวิจัยระดับดีเด่น) อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Google Meet เพื่อเสริมสร้างความความรู้ ความเข้าใจแก่ อาจารย์ประจำ และนักวิจัย ในการสร้างผลงานตามแนวทางการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไป