หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระดับดีมาก
ผลตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระดับดีมาก

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-08 16:23:55ผลตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระดับดีมาก

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับฟังผลสรุปการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ประกอบด้วย รศ.ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธาน รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม รศ.จันทนี เพชรานนท์ รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ เป็นกรรมการ และ รศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ กรรมการและเลขานุการ ผลการตรวจประเมินภาพรวมทุกองค์ประกอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับดีมาก