การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ มกราคม 2559


     1. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง หลักสูตรทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานยุคอาเซียน มกราคม 2559.pdf

     2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Office XP PowerPoint มกราคม 2559 .pdf

     3. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง หลักสูตรมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม มกราคม 2559 .pdf

     4. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง หลักสูตรการบริการที่เป็นเลิศ มกราคม 2559 .pdf

     5. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน มกราคม 2559 .pdf

     6. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง หลักสูตรการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มกราคม 2559 .pdf

     7. ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุรีพร พวงทอง การพัฒนากระบวนการ .pdf

     8. นายพเยาว์ นุ่มเรืองรัน หลักสูตรทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานยุคอาเซียน มกราคม 2559 .pdf

     9. นายพเยาว์ นุ่มเรืองรัน หลักสูตรการใช้งาน Microsoft office xp มกราคม 2559 .pdf

     10. นายพเยาว์ นุ่มเรืองรัน หลักสูตรมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม มกราคม 2559 .pdf

     11. นางสาวยุพิน แก้วคำ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 .PDF

     12. นางสาวศุภลักษณ์ พงศ์พิพัฒน์ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 .PDF

     13. นายเจริญพร เดชมณี หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 .PDF

     14. นายกรุณา แสงทอง หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ 12-13 กุมภาพันธ์ 2559 .PDF