อาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก   อาจารย์เนตรนภา  เหลืองสอาด
    - หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
    - วท.ม. (การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550.
    - ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร), มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2542.

  โทร : 02-1601539
  e-mail : natenapa.lu@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/natenapa_lu/

  


  อาจารย์พิมนภัทร์  พันทนา
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
    - Master degree in Hospitality and Tourism, MA.
    - Bechalor degree in Business Administration (Hotel Management), BA.

  โทร : 02-1601539
  e-mail : pimnapat.pa@ssru.ac.th, md_ant@hotmail.com
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/pimnapat_pa/

  ผศ.อลิสา  ฤทธิชัยฤกษ์
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
    - M.Sc. (Tourism and Hospitality Management), Bournemouth University, 2002
    - ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.

  โทร : 02-1601539
  e-mail : alisa.ri@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/alisa_ri

  อาจารย์สริตา  พันธ์เทียน
    - อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
    - M.A. (International Hotel and Tourism Management) Schiller International University, England.
    - ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539.

  โทร : 02-1601539
  e-mail : saritra.ba@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/saritra_ba

  อาจารย์โสภาวรรณ  ตรีสุวรรณ์
    
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
    - 

  โทร : 02-1601539
  e-mail : sophawan.tr@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/sophawan_tr/

  อาจารย์นรินทร์  ยืนทน
    
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
    - 

  โทร : 02-1601539
  e-mail : narin.yu@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/narin_yu/


  อาจารย์อรนพัฒน์  เหมือนเผ่าพงษ์
    
- อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก

  ประวัติการศึกษา
    - 

  โทร : 02-1601539
  e-mail :
  Website :  http://www.elfhs.ssru.ac.th/onnapat_mu/