อาจารย์กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ  ผศ.ดร.วิลาสินี  จินตลิขิตดี 
    - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)
    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(การพัฒนาชุมชน เกียรตินิยม อันดับ 1)

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : vilasinee.ji@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/vilasinee_ji

    อาจารย์พิจักษณ์  ภู่ตระกูล
    - หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) (ร.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - รัฐศาสตร์บัณฑิต (การเมืองการปกครอง) (ร.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (รป.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : phichak.ph@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/phichak_ph  อาจารย์ ดร.มาธินี  คงสถิตย์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์)
    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : mathinee.kh@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/mathinee_kh


  ผศ.สัคพัศ  แสงฉาย
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(นโยบายสาธารณะและการจัดการเชิงกลยุทธ์)
    - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : sakapas.sa@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/sakapas_sa

  อาจารย์ ดร.มนทกานติ์  รอดคล้าย
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ

  ประวัติการศึกษา
    -

  โทร : 0-2160-1303
  e-mail : monthakant.ro@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/monthakant_ro/
 

แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  อาจารย์สันชัย  รัตนขวัญ
    - หัวหน้ากลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์
    - หัวหน้าแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - อยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต(สส.บ.) (สังคมสงเคราะห์)(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : sanchai.ra@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/sanchai_ra

  ผศ.ดร.ณัฐพล  ใจจริง
      - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ร.ด.)(การเมืองเปรียบเทียบ)(วิทยานิพนธ์ดีมาก)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ปริญญาโท  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต(ร.ม.) การปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ปริญญาตรี   รัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) การเมืองการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับสอง และรางวัลทุนภูมิพล ปีการศึกษา 2536)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : nattapoll.ch@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/nattapoll_ch

  อาจารย์ ดร.มารดารัตน์  สุขสง่า
     - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - กำลังศึกษา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : marndarath.su@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/marndarath_su

  อาจารย์ศรัณย์  จิระพงษ์สุวรรณ
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - อยู่ระหว่างการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการเมืองการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : saran.ji@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/saran_ji

  อาจารย์กฤษณ์  วงษ์วิเศษธร
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) (ธรรมศาสตร์) (วิทยานิพนธ์ระดับดีมาก, รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น)
    - Graduated Diploma in Public Law (ธรรมศาสตร์)
    - นิติศาสตร์บัณฑิต (ธรรมศาสตร์)

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : kritz.wo@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/kritz_wo/

  อาจารย์หัชชากร  วงศ์สายัณห์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    -

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : hatchakorn.vo@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/hatchakorn_vo

  อาจารย์อัยรวี  วีระพันธ์พงศ์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น

  ประวัติการศึกษา
    -

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : airawee.wi@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/airawee_wi

แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน


 ผศ.ดร. นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา
 
   - คณบดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน


  
ประวัติการศึกษา
 
   -  ปริญญาเอก รัฐประศานศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยบูรพา
    -  ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    -  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  


  
โทร : 0-2160-1277
  e-mail : nipon.sa@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/nipon_sa  อาจารย์ ดร. ปารณีย์  ศรีแก้ว
    - หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
    -

  โทร : 0-2160-1304
  e-mail : paranee.sr@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/paranee_sr/


  อาจารย์ ดร. ปกครอง  มณีโรจน์
    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
   
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) ปรด.
    - พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)

  โทร :
 0-2160-1304
  e-mail
pokkrong.ma@ssru.ac.th
  Website 
http://www.elfhs.ssru.ac.th/pokkrong_ma/

  อาจารย์ ดร. พิมพ์ชนา  ศรีบุณยพรรัฐ
    - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
    - อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  ประวัติการศึกษา
   
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย รามคำแหง ปีการศึกษา 2556
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2549
    - ครุศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2545

  โทร :
 0-2160-1701
  e-mail
pimchana.sr@ssru.ac.th
  Website 
http://www.elfhs.ssru.ac.th/pimchana_sr

  อาจารย์มัทญา  พัชนี
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน

  ประวัติการศึกษา
    -

  โทร : 02-1601049
  e-mail : musthaya.pa@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/musthaya_pa