หน้าหลัก > ข่าว > > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการในเวทีระดับชาติ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการในเวทีระดับชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 พฤศจิกายน 2563 15:48:40

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการในเวทีระดับชาติ

          วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวจันทรรัตน์ เรืองคณะ และนายสุธิราช คงช่วย นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ‘สื่อ สาร สังคม’ ในยุค New Normal จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำเสนอออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

         ๑. นางสาวจันทรรัตน์ เรืองคณะ บทความวิจัยเรื่อง "การเชื่อมโยงความในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของ ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์" โดย อาจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

          ๒. นายสุธิราช คงช่วย บทความวิจัยเรื่อง "วัจนกรรมในเพลงไทยลูกทุ่งที่เกี่ยวกับทหาร" โดย อาจารย์กฤติกา ผลเกิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

          ทั้งนี้สาขาวิชาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้เผยแพร่บทความวิจัยสู่สาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม....pdf