หน้าหลัก > ข่าว > > แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-07-01 16:05:02


แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคณาจารย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

     23 มิถุนายน 2563 แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน จัดประชุมคณาจารย์แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีอาจารย์ ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุญยพรรัฐ หัวหน้าแขนงวิชาฯเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมเสนอที่ประชุมเพื่อทราบในเรื่องการรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารภาครัฐและเอกชนของหน่วยงานต่างๆของนักศึกษารหัส 60 การปฐมนิเทศและส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายงานจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1-5) การลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ SSRU Next และการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีกำหนดเข้ารับการตรวจประเมินฯในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2563 นี้

อ่านเพิ่มเติม....pdf