หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชานิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชานิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-07-23 16:38:50สาขาวิชานิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินฯผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google meet  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบไปด้วย ผศ.เกรียงศักดิ์ โชติจรุงเกียรติ์ ประธาน, ผศ.ดร.ขนิษฐา สุขสวัสดิ์  กรรมการ, อาจารย์ศรีสุรักษ์ สีวันนา  กรรมการ, และคุณสุภาวดี เรืองสังข์  เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินฯผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปได้ด้วยดี