หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังค ...
2020-11-24 16:00:18
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเตรียมความพร้อมการฝึกประสบการณ์วิ ...
2020-11-27 10:07:34
โครงการธรรมะกับการใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยี 5G สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการธรรมะกับการใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยี 5G สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...
2020-11-13 16:11:42
โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ...
2020-11-13 16:12:41
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาญี่ปุ่น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ...
2020-11-13 16:14:35
โครงการสัมมนา เพื่อนมนุษย์ในรูปแบบ AI “Future Life with PEPPER” สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนา เพื่อนมนุษย์ในรูปแบบ AI “Future Life with PEPPER” สาขาวิชาสารสนเ ...
2020-11-09 16:10:47
โครงการสัมมนาหัวข้อ “การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สไตล์ Gastronomy Tourism สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ”
โครงการสัมมนาหัวข้อ “การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สไตล์ Gastronomy Tourism สาขาวิชาการจัดการอุ ...
2020-11-03 09:43:03
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    & ...
2020-11-03 09:39:29
ข่าวย้อนหลัง