หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-04 15:56:45


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

          วันที่ 27 กัยายน 2561 ผศ. ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557) ซึ่งจะใช้ในการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ธิดา นิติธรญาดา หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ขันทอง ใจดี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ อาจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์เมธี สูตรสุคนธ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม....pdf