หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมอบนโยบายการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการทำผลงานวิจัย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมอบนโยบายการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการทำผลงานวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-04 15:55:17


คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมอบนโยบายการพัฒนาตนเองและส่งเสริมการทำผลงานวิจัย

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ผศ.ดรนิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานบุคลากรสายวิชาการ เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาตนเองและงานในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของคณะ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการทำผลงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนฯ โดยมีอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  และบุคลากรสายวิชาการร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ

อ่านเพิ่มเติม....pdf