หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:07:51


สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

        วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 อาจารย์มารดารัตน์ สุขสง่า รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบไปด้วยผศ.ดร.วารุณี ปัทมะสังข์ ประธาน อาจารย์เอื้อมพร รุ่งศิริ กรรมการ อาจารย์นวพร วรรณทอง กรรมการ และนางสาวภัทรพร หัสดี เลขานุการ ซึ่งผลการประเมินในครั้งนี้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินฯไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf