หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบโล่เกียรติยศ 4 บทความวิจัยนักศึกษา การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบโล่เกียรติยศ 4 บทความวิจัยนักศึกษา การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-16 14:37:28


คณบดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบโล่เกียรติยศ 4 บทความวิจัยนักศึกษา การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561

          ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการมอบโล่เกียรติยศให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการนำเสนอบทความวิจัยในการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์จัดขึ้น (รอบแรก) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 และรอบตัดสินในวันที่ 21 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

          ซึ่งนักศึกษาที่เข้ารับโล่เกียรติยศ 4 คนได้แก่นายรัชชานนท์ สร้อยทอง นักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากบทความวิจัยเรื่องสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง 5 ปีกรณีศึกษา : องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลหนองปรือ จังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวฐิตารีย์ พลสนอง นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย กับบทความวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้ภาษาภาพพจน์หนังสือการ์ตูนเรื่องพระเวสสันดรชาดก ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยม ส่วนนางสาวพรสุดา ทบทอบ นักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากบทความวิจัยเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนไทยภายใต้รัฐบาลทหาร หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 กรณีศึกษา : กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง MBK39 และนางสาวชลธิชา  ใจเสงี่ยม นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย จากบทความวิจัยเรื่องสหบทในบท “ฝากรัก” ในเพลงลูกทุ่งไทย ได้รางวัลบทความวิจัยดีเด่นไปครอง

          สำหรับการรับโล่รางวัลของนักศึกษาในครั้งนี้ คณะผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วย ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.บัวบุตรี ศิริวัฒน์ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์ ธิดา นิติธรญาดา หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม.....pdf