หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 3/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 3/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-16 14:43:32


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 3/2561

          วันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 3/2561 โดยมีผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่องการอนุมัติผลการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2561(นักศึกษานอร์มอลยูนนาน) การเตรียมความพร้อมในด้านการจัดกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชาในการจัดงานครบรอบ 80 ปี สวนสุนันทา และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจารย์ ดร.วิลาสินี จินตลิขิตดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขา ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม.....pdf