หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:16:52


นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

          2 นักศึกษาแขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

          นางสาวสาวิตรี โพธิ์หร่าย และนางสาวนิโลบล กล้าหาญ 2 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนองานวิจัยในด้านสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2560 โดยนางสาวสาวิตรี โพธิ์หร่าย นำเสนอในเรื่องการพัฒนาสื่อแอปพลิเคชันหนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ มานี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ส่วนนางสาวนิโลบล กล้าหาญ นำเสนอเสนอในเรื่องการพัฒนาแอปพลอเคชันในรายวิชาลูกเสือสามัญของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

          สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ มีอาจารย์ธนากร อุยพานิชย์ หัวหน้าแขนงวิชาสารสนเทศศึกษาและอาจารย์ทัศนันท์ ชูโตศรี ร่วมเป็นที่ปรึกษาและนำนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงเสริมให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้านอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ข้อมูลและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมเสนองานวิจัย ตลอดจนสามารถนำประสบการณ์นี้ไปใช้ในการทำงานต่อไปอนาคตของนักศึกษาเองด้วย

อ่านเพิ่มเติม....pdf