หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ใน ระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ใน ระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-16 16:08:07


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความวิชาการสำหรับตีพิมพ์เผยแพร่ใน ระดับชาติหรือนานาชาติ ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ณ ห้องประชุมนิภานภดล อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุต ภวภานันท์กุล และรองศาสตราจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาต และเป็นการเตรียมความพร้อมแก่บัณฑิตในการจัดทำบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf