หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (จันทร์ – ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (จันทร์ – ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:43:55


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (จันทร์ – ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
  •      แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
  •      สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
  •      สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
  •      สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

 

รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 – 17 กรกฎาคม 2561

สถานที่รับสมัคร: ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 0 2160 1282, 0 2160 1285

เอกสารเพิ่มเติม : การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ.pdf