หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561
คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:04:25


คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561

         ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมพรโสภิณ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในเรื่องการอนุมัติผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2560 การเสนอชื่อผู้สำควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ปีการศึกษา 2559 – 2560 และการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) และผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม....pdf