หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จัดสัมมนาหัวข้อ “การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม และ Cyberbullying”
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จัดสัมมนาหัวข้อ “การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม และ Cyberbullying”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-11-27 10:34:45


สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จัดสัมมนาหัวข้อ “การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม และ Cyberbullying” 

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม และการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying)” ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ชั้นปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นัทนิชา หาสุนทรี (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)  มาเป็นประธานในพิธีการเปิดกิจกรรมสัมมนาในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งประกอบด้วย คุณวศิน พิศเพียงจันทร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้ชีวิต มาบรรยายในหัวข้อ “การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม” และ คุณนินนิน, คุณแม่มด จากชาแนลยูทูป Blacklist Secret มาบรรยายในหัวข้อ “Cyberbullying”

     โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแขนงวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ชั้นปีที่ 2 ได้ฝึกประสบการณ์ นักศึกษาได้ทดลองจัดงานสัมมนาจริง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับรายวิชา MFS2302 การสัมมนาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และนักศึกษายังได้ความรู้จากหัวข้อที่จัดสัมมนา ได้ฝึกกระบวนการ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหาข้อสรุปจากหัวข้อการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม....pdf