หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวงานวิจัย > การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (รอบตัดสิน)
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (รอบตัดสิน)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-03 15:44:26


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (รอบตัดสิน)

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 (รอบตัดสิน) คัดเลือกบทความวิจัยดีเยี่ยม พร้อมผลักดันสู่การเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ

          21 กันยายน 2561นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จำนวน 4 คน ที่ได้คัดเลือกจากนำเสนอผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 (รอบคัดเลือก) ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และสมาคมธุรโรงแรมไทยภาคใต้ ร่วมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เข้านำเสนองบทความวิจัย (รอบตัดสิน) ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยุต ภวภานันท์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธาน บรรณาธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ทองดี เพื่อคัดเลือกหาบทความวิจัยดีเยี่ยม 2 บทความ ก่อนผลักดันนักศึกษาสู่การเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ

          ซึ่งผลการคัดเลือกจากคณะกรรมนายรัชชานนท์ สร้อยทอง นักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากบทความวิจัยเรื่องสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย้อนหลัง 5 ปีกรณีศึกษา : องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลหนองปรือ จังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวฐิตารีย์ พลสนอง นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย กับบทความวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้ภาษาภาพพจน์หนังสือการ์ตูนเรื่องพระเวสสันดรชาดก ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยม ส่วนนางสาวพรสุดา ทบทอบ นักศึกษาแขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากบทความวิจัยเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองของภาคประชาชนไทยภายใต้รัฐบาลทหาร หลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 กรณีศึกษา:กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง MBK39 และนางสาวชลธิชา  ใจเสงี่ยม นักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาไทย จากบทความวิจัยเรื่องสหบทในบท “ฝากรัก” ในเพลงลูกทุ่งไทย ได้รางวัลบทความวิจัยดีเด่นไปครอง

          สำหรับ 2 นักศึกษา นายรัชชานนท์ สร้อยทอง และนางสาวฐิตารีย์ พลสนอง ที่ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเยี่ยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะสนับสนุนให้มีการนำเสนองานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....pdf