หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ > หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 14:18:08


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

        วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมนิภานภดล ซึ่งในวันนี้เป็นการตรวจประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินฯประกอบไปด้วผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ ประธาน ผศ.ขนิษฐา  สุขสวัสดิ์ กรรมการ อาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก กรรมการ และน.ส.วนิดา กงแหลม เลขานุการ ซึ่งผลการตรวจประเมินในครั้งนี้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินฯไปได้ด้วยดี

อ่านเพิ่มเติม....pdf